Sunday, September 12, 2010

SuperGoofs at DVs

Goofs 3, DVs 2

Game 1 Goofs 10 DV 3
Game 2 DV 4 Goofs 3
Game 3 DV 6 Goofs 2
Game 4 Goofs 6 DV 3
Game 5 Goofs 6 DV 2

No comments: